Zorgthema’s

CbusineZ wil werken aan radicaal betere patiëntenzorg en bouwen aan een duurzamer zorgstelsel. Om dit te realiseren zijn er verschillende manieren om naar de zorg te kijken en thema’s te onderscheiden: doelgroepen, aandoeningen, zorgsectoren met de meeste verbeterpotentie. CbusineZ heeft gekozen voor zes overkoepelende thema’s die patiëntengroepen, zorgsectoren en verbeterpotentieel met elkaar verbinden.

Zelfmanagement & e-Health

Het bevorderen van zelfmanagement en e-health is belangrijk. Voor een groeiende groep patiënten met een chronische aandoening én als preventie tegen het ontstaan hiervan. CbusineZ wil dat tools voor zelfmanagement beschikbaar komen en dat de inzet wordt versneld, zodat patiënten steeds meer eigen regie kunnen voeren.

Te dure toelevering

Dure toeleveringen van hulp- en geneesmiddelen zijn een issue voor zowel zorgverleners als zorgverzekeraars. Als incubator hebben we de ambitie om de kosten minimaal 30% omlaag te brengen tegen dezelfde of zelfs hogere kwaliteit.

Keteninfrastructuur

Zorg is een dienstverlenende, maar ook een informatie-intensieve sector. CbusineZ ziet zorg voor zich die is gebaseerd op data-uitwisseling, waarbij basale processen gestandaardiseerd en gecentraliseerd worden: data goed en efficiënt beschikbaar.

Business Proces Redesign

Steeds meer kunnen beslissingen in de zorg worden genomen op basis van data en datapatronen. Daarom vinden we dat processen enerzijds kunnen worden herontworpen en anderzijds kunnen worden ondersteund met expertsystemen.

Digital Health

Digitalisering van interactie tussen klant en aanbieder die in andere branches plaatsvindt, biedt ook kansen in de zorg. Zeker als hier ook intelligentie aan wordt toegevoegd. Zo kunnen kwaliteit en service worden verhoogd, selfservice worden gestimuleerd en efficiencyslagen worden gemaakt. CbusineZ wil bijdragen aan het digital first organiseren van (delen van) de zorg, waarbij wordt gestreefd naar een optimale “patient experience”.

Personalised Medicine

Er komt steeds meer data van patiënten beschikbaar. De kennis uit deze data geeft inzichten in effectiviteit van interventies voor het individu. Veel kennis vindt zijn weg nog niet naar de praktijk. CbusineZ ziet veel potentie om beter op de persoon passende zorg (personalised medicine) te realiseren en overbehandeling te voorkomen.

Een idee of businessplan pitchen?