Bij CbusineZ zien we de kansen in zorginnovatie.

Visie en Zorg-Thema’s

Bij CbusineZ werken we vanuit Zorg-Thema’s.

Zelfmanagement

Zelfmanagement betekent dat de patiënt tools heeft om zelf te monitoren, regie te nemen en keuzes maken i.s.m. zijn behandelteam en naasten.

De patiënt gaat steeds meer zelf kiezen. Dat houdt ook in dat de patiënt zelf bepaalt of hij wel of niet gaat monitoren. Wij denken dat er een steeds grote groep zal komen die zelf de regie wil, de behandelopties wil bespreken, zelf de belangrijke waarden in de gaten wil kunnen houden en vragen wil stellen aan een zorgverlener wanneer het hen uitkomt.

In onze visie op zelfmanagement willen we dat tools beschikbaar komen voor zelfmanagement én dat de inzet van zelfmanagement tools versneld wordt.

Een mooi voorbeeld is de inzet van diabetes zelfmanagement. MedicInfo heeft het MGP gemaakt waarmee patiënten hun diabetes, in afstemming met de huisarts kunnen managen. Met deze opgedane kennis zagen we dat we een nationaal initiatief nodig hadden om de inzet te versnellen. Dit heeft geresulteerd in Zelfzorg Ondersteund! Hoewel zelfmanagement en met name de technologie ervoor (watches, sensoren en apps) erg hot zijn, moeten we constateren dat de inzet nog erg beperkt is. (IBkoppel ZO MedicInfo)

CBusineZ wil bijdragen aan het versnellen van deze inzet door te kijken naar best practices, tools ontwikkeling en  versnellings-initatieven te starten.

Te dure toeleveringen

Onze aanpak van dure medicijnen en hulpmiddelen om redelijke prijzen te realiseren.

Dure toeleveringen zijn een issue voor zowel de zorgverleners als voor de zorgverzekeraar. Het is een unieke kans om samen te werken, de zorgverleners en zorgverzekeraars hebben elkaar hierbij nodig.

CbusineZ start trajecten waarbij we samen met zorgverleners dure toeleveringen selecteren en aanpakken. Gebaseerd op de methode van ‘EcoSystem Redesign’ starten we een traject met als doel de kosten minimaal 30% omlaag te brengen tegen dezelfde of hogere kwaliteit.

Wij denken hierbij o.a. aan het gebruik van hulpmiddelen in ziekenhuizen, maar ook dure IT (o.a. ZorgDomein) en dure medicijnen.

In de afgelopen jaren hebben we al veel ervaring opgedaan met hulpmiddelen. Meestal in relatie tot de zorgverzekeraar, maar ook in combinatie met ziekenhuizen.

Het overtuigen van ziekenhuizen om mee te doen aan een ‘zorgverzekeraars-project’ is niet eenvoudig. Er is nog steeds sprake van argwaan. Tegelijkertijd zien wij enorme kansen door betere inkoop van toeleveringen door ziekenhuizen, maar ook andere van aanbieders.# (IB koppel organoids, stoma Tonen)

Zorg Challengers

Door middel van Zorgchallengers kan nieuwe kennis worden ontwikkeld en een gewenste innovatie in een zorgsector worden versneld.

Het omarmen van een zorgchallenger is van groot belang, het biedt betere waarde voor de patiënt. Kostenverlaging voor hulpmiddelen, significante verhoging van klant-/patiënt-vriendelijke behandeling en meer.

Innovaties in de zorg gaan vaak trager dan wenselijk is. Een manier om een innovatie te verwezenlijken kan zijn via een nieuwe partij en/of een andere aanpak.

Toepassen van een ander businessmodel, bijvoorbeeld een  businessmodel die zeer patiënt vriendelijk is of een model waarbij de kosten aanzienlijk lager liggen. Een nieuwe vorm van zorg introduceren waardoor een bestaande vorm kan worden afgebouwd.

De markt voor Zorgchallengers is vaak lastig. Het bestaande systeem kent een sterke tendens tot een status quo. Wij zien dat door middel van Zorgchallengers nieuwe kennis kan worden ontwikkeld en ook gewenste innovatie in een zorgsector kan worden versneld.

Vanuit onze expertise en ervaring richten ons met name op Zorgchallengers in (deel)sectoren waar een gewenste innovatie lange tijd niet tot juiste uitvoering ofwel resultaat leidt. Onze rol ligt dan met name in het de startup deel en de eerste opschaling.  Met de Zorgchallenger’s willen we kennis verspreiden onder de bestaande aanbieders. Dat wil zeggen dat de kennis die uit deze businessmodellen wordt gegenereerd ook bij andere zorgaanbieders bekend wordt, zodanig dat er een beweging komt onder de bestaande aanbieders.# (IBMartha flora Neo Kidney FFC )

Business Proces Resign Zorgprocessen

Patiëntvriendelijke en efficiënte processen ondersteund door e-Health, Shared Decision Making en expertsystemen met outcome.

Zorgprocessen draaien nog relatief vaak om de kennis van de professional waar de patiënt naartoe moet komen.
Het draait bij het zorgproces inderdaad om de interactie tussen de patiënt en de professional, maar dat betekent niet dat de processen niet beter kunnen. Een groot deel van de ergernis en tijdsverlies in de zorg draait niet om de kennis, maar om ‘logistiek’. We zien in de praktijk dat processen moeten worden ‘aangepast’ BPR. Hierbij wordt uitgegaan van de patiënt en de medische doelen. Lean-mean- processen worden bedacht met een lerend karakter. Dit houdt in dat processen opnieuw moeten worden ingericht, waarbij door toepassingen, bijv. e-Health processen, in bepaalde stappen efficiënt kunnen worden ingericht. Ook bekijken we de mogelijkheden van Shared Decision Making en het gebruik van expertsystemen om betere resultaten te kunnen faciliteren. Door middel van monitoring en Big Data krijgen we meer zicht op de effecten. Deze effecten kunnen we bij de opvolging in vervolgstappen optimaliseren om de processen nog efficiënter in te richten.#(IB PACmed PTplus)

Activa delen

Dure activa tussen partijen worden gedeeld zodat er optimaal gebruik van wordt gemaakt.

De zorg is een mensen-business en daarmee zijn mensen ook de allergrootste kostenpost. Bij een ziekenhuis is dit zelfs ca. 80%. Hiermee lijkt er soms wat weinig aandacht te zijn voor asset optimalisatie. Toch zijn er veel dure activa en dure voorzieningen. Denk maar eens aan laboratoria, röntgen, maar ook nachtvoorzieningen.
Hoewel het niet de grootste kostenpost is van een ziekenhuis, zijn het nog steeds aanzienlijke bedragen en is door de versnippering de totale som zeer groot in relatie tot de benodigde kosten. Wij zien voor ons dat zorginstellingen samen met verzekeraars programma’s opzetten om deze dure activa te centraliseren. Dit klinkt, bedrijfseconomisch gesproken, eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. De kostendruk die een ziekenhuis ervaart weegt hier op tegen de belangen, machtsverhoudingen en ego’s. Wij zien echter een tijd komen waarin we leren om in gezamenlijkheid een antwoord te geven aan de kostendruk. Het beginnen bij het verlagen van waste en onderbenutting lijkt dan een hele logische stap.

Keten infra structuur

Het uitwisselen van medische en administratieve data en centraliseren van ‘infrastructurele processen’, zodat data goed en efficiënt beschikbaar is.

Zorg is een dienstverlenende sector waarin de kennis & kunde van de professional hand in hand hoort te gaan met een patiëntgerichte benadering. Het is tegelijkertijd ook een informatie-intensieve sector, waarbij allerlei medische data moet worden uitgewisseld. Op basis hiervan kunnen artsen goede beslissingen nemen, verpleegkundigen de verzorging  continueren en patiënten hoeven hun verhaal niet steeds opnieuw te doen.

In een wereld waarin mensen constant met elkaar in contact staan, is het raar dat er in de zorg nog steeds geen ‘vloeiende data-stromen zijn’.

In onze visie zien we een zorg voor ons die gebaseerd is op data- uitwisseling (als de patiënt dat wil), waar artsen en verpleegkundigen beschikken over de laatste informatie, waar de data van de patiënt (o.a. monitoring) eenvoudig wordt opgenomen en getoond aan een arts. Waar men kan kiezen voor Best of Breed systemen (IBkoppeltaal en vecozo koppelen hieraan via thema)

Daarnaast zien wij dat we voorbij de fragmentatie gaan als het gaat om basale processen. Administratieve lastenverlichting voor de hele keten, richten op het verlagen van de administratieve belasting van alle keten-partijen in de zorg door het aanbieden van een centraal digitaal communicatiepunt. Wij verwachten in de komende jaren infrastructuren op o.a. outcome monitoring, regio- ketens, patiënt-data-integratie en koppeltalen.  (IB VECOZO)